opc_loader
Print deze pagina:


Artikel 1 Toepasselijkheid
1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bonvita zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bonvita worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bonvita ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bonvita zijn vrijblijvend en Bonvita behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bonvita. Bonvita is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bonvita dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling via Ideal of Paypal. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bonvita.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bonvita.


Artikel 4. Levering
4.1 De door Bonvita opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bonvita verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Bonvita geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Bonvita garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bonvita daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bonvita de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Bonvita te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Bonvita producten aan de afnemer levert, is Bonvita nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Bonvita ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Bonvita na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bonvita in behandeling te worden genomen.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bonvita, dan wel tussen Bonvita en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bonvita, is Bonvita niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bonvita.


Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bonvita ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bonvita gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bonvita kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Bonvita schriftelijk opgave doet van een adres, is Bonvita gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bonvita schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Bonvita gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bonvita deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bonvita in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bonvita vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Bonvita is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 13. Herroepingsrecht en uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Toch niet tevreden? Dan kunt u het bestelde gewoon aan ons terug sturen. Zonder reden en binnen 14 dagen. Hou er wel rekening mee dat u het product ongeopend én in de originele verpakking aan ons terugstuurt. Is dat niet het geval kan dit betekenen dat we u niet het volledige aankoopbedrag terug kunnen betalen.

Wilt u het bestelde terugsturen? Neem even contact met ons op. Dan regelen we het met elkaar. Dit is ons modelformulier voor retouren.

13.1 Uitoefening van uw herroepingsrecht en de kosten daarvan

Als u producten aan ons terug wil sturen, dan kunt u ons dat laten weten met het modelformulier, of makkelijker met een e-mail of door even te bellen. Stuur het daarna zo snel mogelijk of uiterlijk binnen 14 dagen terug. Bij voorkeur in de originele staat en verpakking. Aan het terugsturen van producten zijn geen kosten verbonden, anders dan de verzendkosten. 

13.2 Uitsluiting herroepingsrecht

In principe kunt u alles aan ons terugsturen.